Intern skole - et individuelt tilrettelagt tilbud

Mellerup Skolehjem, intern skole er en specialskole til elever, som bor på døgninstitutionen Mellerup Skolehjem eller er eksterne elever. Eksterne elever er tilknyttet efter henvisning fra stedlig PPR. Tlf. 89 15 64 20

Overordnet læringssyn

Læring er en aktiv proces, hvor samspillet mellem lærer og elev er meget vigtigt. Derfor har vi valgt at arbejde langt mere målrettet ud fra den enkelte elevs kompetencer og egen motivation. Vi mener, at der grundlæggende skal eksistere en form for samhørighed/ fællesskab omkring et givent emne. Opgaven skal være målrettet elevens behov og faglige udgangspunkt, ligesom det skal være ud fra elevens egen motivation. Det kræver en meget differentieret indfaldsvinkel til undervisningen. Eleverne er så forskellige, at vi er nødsaget til at målrette det enkelte tilbud til den enkelte elev, for at denne kan få det optimale ud af skolegangen.

Fag

Boglige fag

Dansk, matematik, engelsk, geografi, historie, samfundsfag, kristendom og biologi. Enkelte fag indgår i emner, emnedage eller projekter. Der kan etableres samarbejde med en folkeskole om undervisning i fysik.

IT indgår i alle fag.

Kreative fag

Musik, billedkunst og bevægelse.

Værksteder

Træ, elektronik/ IT, metal, cross og ridning.

Praktik

Der etableres interne og eksterne praktikker efter behov. I øjeblikket har vi elever i praktik hos landmænd, børnehave og i dagligvarebutik.

Undervisning individuelt og i mindre grupper

Da elevernes forudsætninger er meget forskellige undervises der individuelt og i mindre grupper. Undervisningen baseres på elevernes interesse- og styrkeområder. Der er mulighed for at gå til eksamen i 9. klasses afgangsfag. Det foregår i et samarbejde med den lokale folkeskole.

Struktur

Eleverne møder kl. 8.15 tirsdag til fredag og derefter arbejder de individuelt eller i mindre grupper. Klokken 10 serveres der frugt/ brød. Der arbejdes igen individuelt og i mindre grupper. Klokken 12 er der frokost. Der spises i mindre grupper. Skolens centralkøkken leverer maden. Efter frokost er der bevægelsesbånd og derefter arbejdes der igen individuelt og i mindre grupper.

Skoledagen slutter kl. 14 tirsdag til torsdag og eleverne fortsætter med aktiviteter på deres afdelinger. Fredag slutter skoledagen kl. 12.30.
Mandag møder eleverne kl. 12-16 i skolen.

Der er individuelle aftaler med de eksterne elever.

Traditioner

Der er mange traditioner i skolen. Vi afholder emnedage, udflugter, samtaler med forældre og elever, juleafslutning, fastelavn, sommerafslutning med fælles aktiviteter og spisning for elever og forældre. Vi evaluerer elevernes indsats halvårligt og giver tilbagemeldinger i elevsamtaler.